Algemene Voorwaarden van dienstverlening van Verberkmoes Assurantiën BV gevestigd te Valkenswaard.

  1. Alle overeenkomsten van opdracht worden uitsluitend gesloten met Verberkmoes Assurantiën BV.
  2. De aansprakelijkheid van Verberkmoes Assurantiën BV en allen die daar werkzaam zijn, is beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de door Verberkmoes Assurantiën BV afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Op verzoek geeft Verberkmoes Assurantiën BV inzage in de polis en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien een aanspraak niet onder deze verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerde bedrag voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortspruit.
  3. De hiervoor genoemde beperking van aansprakelijkheid kan worden ingeroepen door Verberkmoes Assurantiën BV, allen die daar werkzaam zijn en derden met wie Verberkmoes Assurantiën BV samenwerkt.
  4. Op de beperking van aansprakelijkheid zal geen beroep worden gedaan, wanneer de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van een met de leiding belaste persoon binnen Verberkmoes Assurantiën BV.
  5. Verberkmoes Assurantiën BV en allen die daar werkzaam zijn, zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten van derden en zijn gerechtigd een beperking van aansprakelijkheid van derden ten opzichte van de cliënt te aanvaarden.
  6. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Overige belangrijke informatiebronnen zoals onze dienstenwijzer en dienstverleningsdocumenten zijn te vinden in dit overzicht.